Privacybeleid

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse.
Meschermolen bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meschermolen bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hieronder informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is

Yolande Lippertz
Meschermolen 1
6245KD Eijsden Margraten
Nederland

Yolande Lippertz
Rue de la Vouee Juetta 21
4600 Vise
Belgie

Tel: +31 (0) 6 5231 3064
E-mail: info@meschermolen.nl

2. Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website oproept, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server stuurt.
Dit omvat de volgende informatie:

Datum en tijdstip van toegang
Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
Gebruikte browser
Besturingssysteem in gebruik
Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u ze in bepaalde gevallen of voorgoed wilt uitsluiten. Elke browser beheert cookies op een andere manier. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser.

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4464209
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Vivaldi: https://help.vivaldi.com/nl/article/cookies/
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

4. Contact

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail).
Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier is te zien in het Formulaar. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen.
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek.
Uw gegevens worden gewist als er geen reservering/boeking wordt gemaakt.

5. Gegevensverwerking voor de verwerking van uw boeking

Voor het afhandelen van uw aanvraag / boeking werken we samen met de volgende dienstverleners, die ons helpen bij de uitvoering van de boekingsprocedure. De persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven.

RoomRaccoon B.V.
Keizerstraat 15
4811HL Breda

Tel: +31-76-7997004
E-mail: info@roomraccoon.com

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het reserveringssysteem en verwerkt in het kader van de contractverwerking.
Betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover informeren.

6. Diversen

6.1 Google-weblettertypen

Deze website gebruikt zogenaamde webfonts van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") om de lettertypes weer te geven.
Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Uw browser moet verbinding maken met de servers van Google om dit te doen. Dit vertelt Google dat onze website wordt benaderd via uw IP-adres.
Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanwezigheid.
Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Google LLC, met hoofdkantoor in de VS, is gecertificeerd voor de Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

7. Rechten van de betrokkene

7.1 Recht op informatie

De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide informatie- en interventierechten waarover wij u hieronder informeren:

Recht van toegang:
U hebt het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de beoogde opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de opslagtermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit,

Recht op verwijdering:
U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder voor de nakoming van een wettelijke verplichting, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;

Recht op informatie: Indien u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdracht: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is;

Recht van beroep: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvindt.

7.2 Recht van bezwaar

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt indien u vragen of een klacht heeft voordat u de Autoriteit Persoonsgegevens benadert. Bel ons, schrijf ons een e-mail of een brief.

8. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is afhankelijk van de respectieve wettelijke, fiscale bewaartermijnen. Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens gewist.

loading