Algemene voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Meschermolen: Meschermolen b.v., de verhuurder.
Appartementen: Het onderkomen met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken. Overal waar hierna in de voorwaarden wordt gesproken over appartementen, dient ook vakantiewoning(en), vakantieappartement of (groeps)accommodatie te worden gelezen.
Verhuurder: De rechtspersoon of natuurlijk persoon die de accommodatie aan huurder ter beschikking stelt.
Huurder: Een (natuurlijk) persoon, die een appartement van de Meschermolen huurt of wenst te gaan huren. Tevens degene die namens een groep de overeenkomst sluit.
Groep: Het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in het appartement te verblijven.
Groepsleden: Degenen die onderdeel uitmaken van de groep.
Overeengekomen prijs: Volledige vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de accommodatie en vermelde bijkomende kosten.
Vergoeding voor het gebruik van het appartement bestaat uit: Kale huursom, schoonmaakkosten, energiekosten, 1x verplicht bedlinnen per bed, 1x handdoek p.p., een set keukendoeken en toeristenbelasting.
Vermelde bijkomende kosten zijn: alle producten/diensten die optioneel kunnen worden afgenomen.
Informatie: Schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens omtrent het gebruik van het appartement, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf.
Annulering: De schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door huurder vóór de ingangsdatum van het verblijf.
Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde de Meschermolen, huurder of groepsleden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de Meschermolen. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met de Meschermolen schriftelijk tot stand zijn gekomen en door de Meschermolen als zodanig zijn aanvaard. De Meschermolen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarmee reeds nu voor alsdan wordt ingestemd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van de Meschermolen.

Artikel 1: Inhoud overeenkomst
1.1 De Verhuurder stelt voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep ter beschikking het overeengekomen appartement voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
1.2 Een overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van 1 van de appartementen van de Meschermolen. Huurder staat in voor de juistheid van deze gegevens.
1.3 De Meschermolen is verplicht de informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan huurder te verstrekken.
1.4 Na het tot stand komen van een overeenkomst ontvangt Huurder een boekingsbevestiging die als bewijs van de overeenkomst dient.
1.5 Door de Meschermolen gestuurde boekingsbevestigingen bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte accommodatie. Ter voorkoming van misverstanden, verplicht Huurder zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 2 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging aan de Meschermolen te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is Huurder niet meer gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging te beroepen.
1.6 De Meschermolen is steeds gerechtigd om binnen twee dagen, ingaande op de dag na de totstandkoming van de overeenkomst deze zonder opgaaf van redenen te annuleren. De Verhuurder is geen kosten en/of vergoeding verschuldigd
1.7 Huurder heeft de verplichting de overeenkomst na te leven. Huurder is -naast de groepsleden- zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de groepsleden in het kader van nakoming van de overeenkomst met de Verhuurder, hetgeen kwalificeert als een risicoaansprakelijkheid. Dit laat onverlet, dat huurder en verhuurder individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken, waarin van deze voorwaarden wordt afgeweken.
1.8 Huisregels: geen jeugdgroepen toegestaan, minimumleeftijd van 25 jaar, het is geen feestlocatie en er wordt van de gasten verwacht dat het tussen 22:00 uur en 08:00 uur rustig is en huisdieren zijn alleen op aanvraag toegestaan.
1.9 Huurder dient bij het plaatsen van een boeking het correcte deelnemersaantal door te geven en te voldoen aan de huisregels. Onjuiste informatie geeft de Meschermolen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
1.10 Huurder kan bij het maken van de reservering opgave doen van optionele extra’s, zoals het bijboeken van ontbijt (€ 10.00 p.p.p.n.), overdekte fietsenstalling (€ 1.00 p.d. per fiets), aanvraag voor een huisdier (€ 5.50 p.d.p.d.), kinderbed, -box, of –stoel (gratis).

Artikel 2: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist. Bedingen en/of ontstane rechten met postcontractuele werking blijven na de afloop van de overeengekomen periode van kracht.

Artikel 3: Prijzen en tarieven
3.1 Alle vermeldingen op de webpagina van de Meschermolen en overige boekingskanalen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De Meschermolen is niet aan kennelijke fouten en omissies op haar webpagina’s gebonden. De Meschermolen draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie op de webpagina’s en aldaar opgenomen informatie die is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van derden.
3.2 Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het appartement door de Meschermolen op de webpagina en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.
3.3 De overeengekomen prijs wordt door de Meschermolen vastgesteld op basis van de op dat moment geldende tarieven.
3.4 Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de Meschermolen, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of huurder en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze enkel naar redelijkheid aan huurder worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
3.5 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies.

Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling van de overeengekomen prijs dient te als volgt te geschieden:
- Bij boeking tot 7 dagen voor aankomst dient 50% van de reissom voldaan te worden.
- Het restantbedrag dient 7 dagen voor aankomst voldaan te zijn.
- Bij boeking binnen 7 dagen voor aankomst dient u het volledige bedrag per direct te betalen.

Artikel 5: Annulering
5.1 Huurder is gerechtigd tot schriftelijk annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten aan de Meschermolen:
- tot 30 dagen voor aankomst kan er kosteloos geannuleerd worden.
- vanaf 29 dagen tot de dag voor aankomst zijn de annuleringskosten 50%.
- op de dag van aankomst zijn de annuleringskosten 100%.
5.2 De datum van de poststempel of de datum van ontvangst van de betreffende e-mail-hetgeen aantoonbaar door de Meschermolen moet zijn ontvangen- is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.
5.3 Bij wijziging of annulering van de overeenkomst door de Meschermolen dient binnen 2 dagen, nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging of annulering aan Huurder is toe te rekenen.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het appartement
7.1. Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de overeenkomst.
7.2 Huurder dient zich te melden bij aankomst op de binnenplaats (bij binnenkomst is er aan de rechterkant een rode deur met bel, hier kan men aanbellen, bij geen gehoor kan het nummer gebeld worden dat boven de deur hangt). In de vakantieperiodes is er op vrijdag een ontvangstdame tussen 15:00 en 17:30 uur.
7.3 Inchecken is mogelijk tussen 15:00 uur en 22:00 uur. Uitchecken is voor 10:00 uur. Huurder wordt dringend verzocht de aankomst en vertrek tijden te accepteren! Aankomst buiten de genoemde tijden dient Huurder op voorhand met de Meschermolen te bespreken.
7.5 Huurder dient, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, het appartement uiterlijk op de in de overeenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. Bij een vertrek op een later tijdstip dan op de overeenkomst is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per uur te betalen als boete, echter louter nadat Verhuurder toestemming heeft gegeven voor het latere vertrek.
7.6. Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het appartement te gebruiken overeenkomstig de door de Meschermolen gegeven redelijke gebruiksinstructies.
7.7 Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of door groepsleden aan het appartement of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan de verhuurder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
7.8. Bij vertrek dient de Huurder het appartement in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het appartement aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Verhuurder is gerechtigd een eindcontrole na vertrek van de Huurder te doen. Indien Verhuurder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het appartement niet bezemschoon is, is Verhuurder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.
7.9 Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.
7.10 Huurder dient tijdens het gehele verblijf aanwezig te zijn.
7.11 Als blijkt dat de woning niet in orde is na het uitchecken dan wordt dit in rekening gebracht en ontvangt u een factuur:
*Vuilnis niet opgeruimd € 10,00
*Meubels verplaatst € 15,00
*Afwas niet schoon € 25,00
*Servies niet opgeruimd € 10,00
*Dekens vuil € 10,00
*Matras vuil (afhankelijk van mate van vervuiling) vanaf € 15,00
*Bij geen gebruik van lakens op het bed € 15,00 per bed

Reglement Vakantiewoningen

 1. De gasten zullen correct met interieur en exterieur van de woning in de breedste zin omgaan. Ieder appartement heeft zijn eigen tuinmeubels/zitje. Het meubilair van het interieur is niet bedoeld voor buiten.
 2. Het betreden van de belendende gebouwen is slechts na toestemming geoorloofd.
 3. Verboden te roken in het hele gebouw.
 4. Na 22 00 uur wordt van de gasten geen geluidsoverlast verwacht.
 5. Voor het vertrek of erna van de gasten controleren wij de inventaris.
  Ontbrekende of beschadigde items van de inventaris zullen met de gasten verrekend worden.
 6. Schade door u geconstateerd binnen 2 uur melden na aankomst.
 7. Huisdieren niet alleen achter laten in het woonruimte.
 8. Buiten de hond aangelijnd houden.
 9. Dieren niet voeren. Wij voeren hun zelf. Dieren niet pesten, dat verdienen ze niet.
 10. Gelieve afval te scheiden in: papier, glas, plastic/blik en restafval.
 11. De woning opgeruimd en veegschoon achter laten.
 12. Gebruik linnengoed verplicht (inclusief).
 13. Plaats geen warme ketels / pannen op het aanrechtblad en tafel. Gebruik een onderzetter.
 14. Alleen theelichtjes in een houder aansteken i.v.m. brandvlekken.
 15. Vuurwerk alleen afsteken na vooraf overleg en op de aangeven plaats i.v.m. de aanwezige dieren.
 16. Gourmetten is niet toegestaan. Geen vuurkorven toegestaan.
 17. BBQ na overleg mogelijk op de daarvoor bestemde plaatsen. BBQ schoon achter laten na gebruik. BBQ kooltjes niet direct na gebruik warm in de container gooien.
 18. Rookmelders zijn doorgeschakeld naar de brandweer. Verboden deze te demonteren of af te plakken. Bij het onnodig afgaan van de rookmelder, bv. door verbrande broodjes, gourmetten, fonduen, aanbranden tijdens koken of braden, brengen wij u € 50,00 in rekening.
 19. Wij verwachten dat u het licht uit doet alvorens u naar bed gaat.
 20. In uw eigen belang sluit u de buitendeur af als u weggaat.
 21. Parkeer uw auto op het parkeerterrein, niet op het plein voor het toegangshek.
 22. Men mag niet met meer personen in de woning slapen dan er volgens het huurcontract is afgesproken.
 23. Binnentuin is geen speeltuin. Voor de kleintjes is er een apart terrein. Weilanden en andere hoeken zijn niet om te spelen.
 24. Men dient zich aan het reglement te houden anders zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen.

Artikel 8: Gebruik door derden
8.1 Gebruik door derden van het appartement is slechts toegestaan indien de Meschermolen daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
8.2 Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
9.1 Verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen of ontbinden indien:
a. Huurder en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of de overheidsvoorschriften, al dan niet na voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Verhuurder niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet.;
b. huurder en/of de groepsleden ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan verhuurder en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien huurder en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven.;
c. huurder en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
9.2 Indien Verhuurder tussentijdse opzegging (of ontbinding) en ontruiming wenst, moet hij dit Huurder persoonlijk laten weten.
9.3 Na opzegging of ontbinding dient Huurder ervoor te zorgen dat het appartement is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
9.4 Indien Huurder nalaat de accommodatie te ontruimen, is Verhuurder gerechtigd de accommodatie op kosten van huurder te ontruimen.
9.5 Huurder blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving
10.1 Verhuurder zorgt er te allen tijden voor dat de accommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de accommodatie (kunnen) worden gesteld.
10.2 Huurder en de groepsleden zijn verplicht alle in de Meschermolen geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Huurder en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
11.1 Verhuurder is verplicht de appartementen en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
11.2 De Huurder is verplicht het appartement en het terrein rondom de accommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
11.3 Het is Huurder en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de accommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, vuur te maken of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren..

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de Verhuurder is toe te rekenen.
12.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
12.3 Verhuurder is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
12.4 Indien de gehuurde accommodatie buiten de schuld van de Verhuurder teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben Verhuurder en Huurder het recht de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
12.5 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan Huurder en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.
12.6 Het onklaar raken van installaties (technisch of anderszijds) op grond van onbehoorlijk of onvakkundig gebruik.
12.7 Eventuele onaangename gevolgen van het betreden van het omgevende terrein en de belendende gebouwen.

Artikel 13: Overmacht
13.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de Meschermolen, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van verhuurder kan worden gevergd.
13.2 Onder overmacht wordt voorts verstaan regelgeving inhoudende een gebod of verbod van al dan niet lokale aard, uitgevaardigd in het Nederland en of door de landen die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn (zoals internationale reizen om de accommodatie te bereiken).

Artikel 14: Geschillen
14.1 Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De (kanton-)rechter te Maastricht is uitsluitend bevoegd.

Artikel 15: Covid-19
15.1 Door het wereldwijde karakter van de uitbraak van het Coronavirus zijn onvoorziene veranderingen in de regelgeving op het gebied van internationale reizen van kracht geworden. Volgens de opgestelde rapporten wordt de uitbraak in de gaten gehouden en worden er wereldwijd maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bij de Meschermolen staat uw gezondheid en veiligheid voorop. Wij raden u aan om op de hoogte te blijven van de richtlijnen van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie en daarnaar te handelen.
Vanaf 27 juni 2021 gelden er in Nederland geen beperkingen meer voor verblijven in vakantiehuizen. Desondanks kunnen de boekingen enkel worden aangehouden met inachtneming van de geldende wettelijke regels op het moment van het verblijf. Voor België gelden er geen beperkingen meer vanaf 1 september 2021.
In ons beleid betreffende Covid-19 houden wij rekening met het scenario overmacht.
15.2 Overmacht als gevolg van Covid-19 is alleen van toepassing in de volgende gevallen én indien de betreffende situatie niet bekend was ten tijde van de reservering:
*De sluiting van het vakantiehuis door de overheid.
*De sluiting van de nationale of lokale grenzen die de toegang tot de gehuurde vakantiewoning wettelijk verhinderen.
*Een stevig en formeel verbod om naar de plaats van uw verblijf te reizen. Een ‘sterk afgeraden’ reis is geen overmacht.
*In geval van overmacht bieden wij een keuzemogelijkheid aan waarbij u kunt kiezen tussen een voucher, het omboeken van de reservering of het annuleren van de boeking volgens de annuleringsvoorwaarden.
*Een voucher is geldig tot 1 jaar na de aankomstdatum van de originele boeking en niet overdraagbaar.
15.3 Alle andere maatregelen zoals een sterk afgeraden reis, kleurcodes per land en regio, quarantaineplicht en de verplichting tot testen, veiligheidsgebaren, aanbevelingen met betrekking tot het beperken van fysiek contact of de verplichting om het mondmasker te dragen, worden niet beschouwd als gevallen van overmacht.
In dit geval bieden wij een keuzemogelijkheid waarin u kunt kiezen tussen het behouden van de boeking of het annuleren van de boeking volgens de annuleringsvoorwaarden.
15.4 Annuleringsvoorwaarden van de originele boeking zijn geldig voor de annuleringsstaffel zoals omschreven in artikel 5.1 van de algemene voorwaarden.
15.5 Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zich te houden aan de wettelijke bepalingen zoals de sanitaire voorschriften die van kracht zijn op het moment van de reservering en tijdens zijn verblijf.

loading